logo

 • DOMŮ
  • VIN-BALKAN

  • TUZLALIVE

  • ONLINE MARKETING

  • SOCIOLOGICKÝ VÝZKUM

  • PROJEKTY VIETNAM

  • PROJEKTY UK

  • KONZULTACE BAH

  • ONLINE MARKETING

  • PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

  • ZAHRANIČNÍ INVESTICE

  • PROBLÉMY V BAH I

  • PROBLÉMY V BAH II

  • DNY ČESKÉHO FILMU

  • PREPISIVANJE STVARNOSTI

  • PŘÍBĚHY ÚSPĚCHU

 • PARTNEŘI
 • KONTAKT

Bosna a Hercegovina


Bosna a Hercegovina je malý stát uprostřed Balkánského poloostrova se složitým a mnohavrstevným administrativním členěním. Současná podoba státu byla vytvořena na základě tzv. Daytonské mírové smlouvy z roku 1995. Největší perspektivy pro uplatnění vývozců a investorů lze nalézt v oborech: technologie pro ochranu životního prostředí (lokální a regionální čističky odpadních vod, skládkové hospodářství), energetika, dopravní a městská infrastruktura, high-tech a kreativní obory.

SWOT analýza


Silné stránky

 • výhodná geografická poloha v jednodenní dojezdové vzdálenosti z EU
 • vzájemná historická i lidská blízkost z ČR, dlouhodobá vývozní tradice, znalost bosensko-hercegovinského trhu, znalost potřeb místních partnerů
 • vysoká intenzita vzájemných vztahů na všech úrovních
 • zkušenosti českých podniků s místním trhem

Slabé stránky

 • výrazná politická nestabilita s tendencí k prohlubování
 • složité administrativní několika úrovňové uspořádání státu
 • přetrvávající předsudky o poměrech na trhu, některé předchozí negativní obchodní zkušenosti
 • silně byrokratický systém řízení spojený s vysokou korupcí
 • téměř žádná, případně pomalá privatizace velkých státních podniků především v oblasti dopravní infrastruktury
 • stagnace průmyslové výroby i hospodářského vývoje celkem
 • značné rozdíly v rozvoji jednotlivých regionů
 • relativně slabě rozvinutý soukromý sektor (nízký počet prosperujících malých a středních podniků)
 • poměrně značný stupeň centralizace a monopolu státu, resp. entit, v některých oblastech hospodářství (dopravní infrastruktura, vodní hospodářství)

Příležitosti

 • privatizační proces u mnoha velkých státních společností dosud nezačal a/nebo není ukončen, což znamená šanci pro české investory
 • v důsledku státního monopolu v mnoha oborech se ostrá konkurence teprve rozvíjí
 • u většiny zahraničních společností nadále přetrvává určitá obava investovat v regionu, to zvyšuje možnosti českých firem
 • v průběhu posledních cca 20 let se v důsledku politických problémů do ekonomiky minimálně investovalo, což vyvolává potřebu zrychlené investiční aktivity
 • existují reálné předpoklady zvýšení spotřeby veřejného i soukromého sektoru v nejbližším období
 • velké možnosti pro české firmy se rýsují zejména v oblastech železniční, silniční, městské a turistické infrastruktury
 • nutné zlepšení ochrany dlouho zanedbávaného životního prostředí  bude vyžadovat značné investice do této oblasti
 • možnost využít spolupráce měst a regionů pro intenzifikaci ekonomických vztahů
 • možnost participace podnikatelských subjektů na projektech financovaných z EU

Hrozby

 • politická nestabilita
 • dosud ne zcela standardní tržně-ekonomické prostředí
 • celkové podnikatelské klima není dosud zcela standardní, naproti tomu se může očekávat již jen jeho zlepšování
 • nejasnost a nekoncepčnost privatizace státních podniků
 • přetrvávající netransparentnost při zadávání a vyhodnocování státních zakázek
 • při výměně státní administrativy i orgánů měst a obcí dochází často k rušení či změně dosavadních zakázek či rušení chystaných nebo již realizovaných projektů

zdroj: http://www.businessinfo.cz