logo

 • DOMŮ
  • VIN-BALKAN

  • TUZLALIVE

  • ONLINE MARKETING

  • SOCIOLOGICKÝ VÝZKUM

  • PROJEKTY VIETNAM

  • PROJEKTY UK

  • KONZULTACE BAH

  • ONLINE MARKETING

  • PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

  • ZAHRANIČNÍ INVESTICE

  • PROBLÉMY V BAH I

  • PROBLÉMY V BAH II

  • DNY ČESKÉHO FILMU

  • PREPISIVANJE STVARNOSTI

  • PŘÍBĚHY ÚSPĚCHU

 • PARTNEŘI
 • KONTAKT

Česká republika


Česká republika se nachází ve střední Evropě a sousedí se čtyřmi státy. Na západě jde o Německo, na severovýchodě o Polsko, na jihovýchodě o Slovensko a jižní hranici sdílí s Rakouskem. Česká republika je zastupitelská demokracie, parlamentní republika a je rozvinutou vyspělou zemí se silnou ekonomikou a vysokou životní úrovní. Je členem Evropské unie od 1. května 2004. Česká republika se řadí mezi technologicky rozvinuté země, které se opírají o schopnost vytvářet produkty s vysokou přidanou hodnotou.

SWOT analýza


Silné stránky

 • Bezpečnost a celková stabilita institucí, nezávislost soudů
 • Geografická poloha s výborným přístupem na nejvýznamnější trhy
 • Stabilní bankovní sektor
 • Stabilní cenová hladina
 • Nezávislost a kredibilita centrální banky
 • Vysoká odolnost proti „importu" inflace
 • Vysoký podíl středoškolské vzdělanosti
 • Relativně dobrá kvalita regulace v oblasti zaměstnávání
 • Flexibilita mzdové politiky
 • Přehledná finanční politika
 • Kvalita výzkumných institucí
 • Inovační kapacita
 • Relativně vysoký kreditní rating
 • Schopnost přilákat zahraniční investice

Slabé stránky

 • Korupce a zneužívaní veřejných fondů
 • Nízká transparentnost rozhodování státní správy
 • Nízká vynutitelnost zodpovědnosti veřejné moci
 • Délka soudních řízení a vymahatelnost práva
 • Nedostatečná diverzifikace energetických zdrojů
 • Nedostatečné přeshraniční propojení přenosových soustav
 • Nízký podíl a kvalita rychlostních dopravních sítí
 • Slabá dostupnost vysokorychlostního internetu
 • Nízká efektivita hospodaření státní správy
 • Vysoká závislost na exportu
 • Nízká ekonomická efektivita zdravotnictví
 • Nízký podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva
 • Strmě klesající úroveň kompetencí žáků základních škol
 • Nedostatečná podpora pracovního trhu v souvislosti s dalším vzděláváním
 • Nízký věk dobrovolného odchodu do důchodu
 • Nezapojování starších generací do vzdělávání
 • Nízká mobilita pracovní síly
 • Nízká úvěrová efektivita bankovního sektoru
 • Neochota bank poskytovat investiční kapitál
 • Nedostatečně tržní prostředí v bankovním sektoru
 • Koncentrace podpory na základní výzkum na úkor aplikovaného výzkumu
 • Neschopnost zavádět nové technologie bez zahraničního kapitálu
 • Nízká podpora ICT ve veřejném sektoru, nevýrazné online služby veřejného sektoru
 • Nedostatečná diverzifikace průmyslových odvětví
 • Procedurální náročnost podnikání

  Příležitosti

  • Realizace projektu eGovernment
  • Elektronizace veřejných zakázek
  • Zvýšení kapacity a kvality vysokých škol (zavedením školného)
  • Pozitivní trend ve struktuře vzdělanosti (nárůst vysokoškolsky vzdělaných lidí)
  • Předpoklad růstu vzdělanostní mobility
  • Zvyšování motivace starší generace k setrvání na pracovním trhu
  • Přímé zahraniční investice do ICT sektoru a transfer technologií
  • Další zjednodušování a vyšší provázanost administrativních povinností podnikatelů
  • Integrace kapitálových trhu ve střední Evropě
  • Revize uplatňování investičních pobídek

  Hrozby

  • Nevyrovnaný státní rozpočet a vysoké tempo státního zadlužovaní
  • Nákladný a neefektivní penzijní systém, v souvislosti s možnými fiskálními dopady očekávaného demografického vývoje
  • Nízká efektivita zdravotnického systému bude zatěžovat veřejné výdaje
  • Nízký zájem o technické a přírodovědní odbory, který neuspokojí potřeby perspektivních odvětví
  • Vysoký podíl zahraničního vlastnictví bankovních institucí
  • Vysoká energetická intenzita výroby
  • Riziko přesunu investičních projektů do zahraničí po ukončení daňového zvýhodnění a ostatních investičních pobídek

  zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR