logo

 • DOMŮ
  • VIN-BALKAN

  • TUZLALIVE

  • ONLINE MARKETING

  • SOCIOLOGICKÝ VÝZKUM

  • PROJEKTY VIETNAM

  • PROJEKTY UK

  • KONZULTACE BAH

  • ONLINE MARKETING

  • PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

  • ZAHRANIČNÍ INVESTICE

  • PROBLÉMY V BAH I

  • PROBLÉMY V BAH II

  • DNY ČESKÉHO FILMU

  • PREPISIVANJE STVARNOSTI

  • PŘÍBĚHY ÚSPĚCHU

 • PARTNEŘI
 • KONTAKT

Vietnam


Vietnam celým oficiálním názvem Vietnamská socialistická republika, je stát v jihovýchodní Asii, na východě poloostrova Zadní Indie při pobřeží Jihočínského moře. Počet obyvatel přesahuje 90 milionů a hlavním městem je Hanoi. V zemi vládne komunistická strana, která však dovoluje soukromé podnikání. Oficiálním jazykem je vietnamština. Vztahy EU – Vietnam jsou založeny především na Dohodě o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Indonésií, Malajsií, Filipínami, Singapurem a Thajskem – členskými zeměmi ASEAN podepsaná v Kuala Lumpuru dne 7. 3. 1980, v platnosti od 1. 10. 1980. VSR k této dohodě přistoupila podpisem Protokolu o rozšíření dohody podepsaným v Singapuru dne 14. 2. 1997. Dohoda o partnerství a spolupráci (PCA) mezi EU a Vietnamem byla podepsána v červnu 2012. Tato Dohoda podporuje především oblasti politického dialogu, obchodu, investic, ekonomické, sociální a kulturní spolupráce. Ve 4. čtvrtletí 2014 se předpokládá uzavření jednání o Dohodě o volném obchodu mezi EU a Vietnamem.

SWOT analýza


Silné stránky

 • dlouhodobá vývozní tradice, znalost vietnamského trhu a znalost potřeb vietnamských partnerů
 • stabilní ekonomický růst Vietnamu několik uplynulých let převyšující 8 %; i v době finanční krize byl růst HDP v roce 2009 5,3 %, v roce 2010 6,8 % a v roce 2011 5,9 %
 • politická stabilita, mírná liberalizace ve vedení země
 • postupující integrace do globálních ekonomických struktur, členství ve WTO
 • využívání prvků tržního systému v plánovité ekonomice
 • pokračující růst životní úrovně obyvatel
 • postupná liberalizace vnitřního trhu, zdokonalování legislativy
 • sílící zkušenosti některých českých podniků s vietnamským trhem a realitami

Slabé stránky

 • netransparentní legislativa, v některých případech nekonzistentní s mezinárodními normami; vysoká míra korupce
 • dosud pomalá reforma ekonomiky (transformace na akciové společnosti a odstátnění) a špatné hospodaření státních podniků
 • nízká efektivita výroby, plýtvání energií a přírodními zdroji
 • přetrvávající zaostalost především venkovských vrstev obyvatelstva
 • omezená možnost rozvoje obchodních aktivit bez fyzické přítomnosti na vietnamském trhu

Příležitosti

 • výrazný potenciál ekonomického růstu
 • nastartovaný proces strukturálních reforem
 • modernizace zastaralé výrobní základny a zavádění nových technologií
 • proces posilování energetického sektoru, zejména výroby elektrické energie
 • rekonstrukce a modernizace zaostalé infrastruktury
 • snaha o zlepšování životního prostředí
 • transformace státních podniků, jejich modernizace
 • dynamický rozvoj soukromého sektoru
 • příliv zahraničních investic, zlepšování podmínek pro investory
 • zájem bank a mezinárodních institucí o financování projektů
 • přetrvávající nenasycenost trhu a s tím související vysoká dynamika růstu dovozu

Hrozby

 • nejistoty spojené s politickou situací a schopností zajistit dlouhodobou stabilitu
 • bankroty neefektivních státních podniků a jejich negativní efekt na vývoj ekonomiky
 • stále se zvyšující rozdíly mezi tempy rozvoje velkých měst a venkova
 • dynamický nárůst konkurenceschopnosti domácích výrobců
 • skutečnost, že vietnamský trh je stále atraktivnější pro nejsilnější světové výrobce a ve většině oborů vede k vytvoření velmi náročného konkurenčního prostředí

zdroj: http://www.businessinfo.cz